24.07.2024

Campinguri ecologice cu fonduri europene – Legislație și criterii de clasificare

În curând se vor lansa liniile de finanțare PNDR 2021-2022 – submasurile 6.2. si 6.4. dedicate activităților economice neagricole din mediul rural.

Deși ghidurile pentru noile sesiuni nu au fost puse încă în consultare publică, Ministerul Agriculturii a anunțat că submasurile vor finanta turismul, atât unități primire turiști cât și unități alimentație publică, astfel:

  • investiții noi sau extinderi/modernizări unități de tipul: parcuri de rulote, camping, bungalow,
  • modernizări si extinderi agropensiuni existente,
  • investiții noi sau extinderi/modernizări structuri alimentație publică inclusiv punctul gastronomic local.

Bugetul pentru submăsura 6.2. va fi de 50 milioane euro iar bugetul pentru submăsura 6.4. va fi de 100 milioane Euro. Sumele fiind mici, competiția pentru acești bani va fi extrem de mare. Submăsurile nu vor finanța doar investiții în turism ci și în producție, servicii medicale, activități auxiliare agriculturii, etc.

Ajutorul financiar nerambursabil maxim se pare că va fi de 200.000 euro pentru submăsura 6.4. (la care se va adăuga cofinanțarea, posibil de 430) și 50.000 / 70.000 Euro pentru submăsura 6.2. (sumă forfetară, nu presupune cofinanțare).

Desigur, interesul pentru investiții în turismul rural în România este maxim.

Campingurile sunt o soluție de cazare ecologică, care pot oferi siguranță în condițiile pandemiei și pot pune în valoare peisajul natural al satului românesc.

Mai jos sunt câteva informații pregătitoare relevante extrase pe tema campingurilor din legislatia pentru clasificarea structurilor de primire turisti. Respectarea acestei legislații în proiectarea campingurilor / elaborarea studiului de fezabilitate necesar accesării fondurilor europene este importantă. De reținut că din dosarul care se depune pentru obținerea finanțării berambursabile europene face parte și

  • Avizul specific privind amplasamentul şi funcţionarea obiectivului eliberat de ANT pentru construcţia/modernizarea sau extinderea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 și în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008.

Anexa 1.6. la Normele Metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism (ORDIN nr. 65 din 10 iunie 2013 emis de Autoritatea Națională pentru Turism – Ministerul Economiei)

Definiții și criterii minime obligatorii privind clasificareastructurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare de tip camping, sat de vacanță, popas turistic și căsuță tip camping

Campingul este o structură de primire turistică destinată să asigure cazarea turiștilor în corturi sau rulote, astfel amenajate încât să permită acestora să parcheze mijloacele de transport, să își pregătească masa și să beneficieze de celelalte servicii specifice acestui tip de unitate.

Amplasarea campingului trebuie să fie făcută în locuri de interes turistic ferite de zgomot sau alte surse de poluare, precum și de elemente periculoase pentru sănătatea și securitatea turiștilor.

Elementul de bază al campingului este parcela de campare, aceasta reprezentând o suprafață de teren bine delimitată și marcată, unde se poate parca mijlocul de transport și instala cortul sau rulota, asigurându-se totodată suprafața liberă necesară pentru mișcarea și odihna a 4 turiști. Totalitatea parcelelor de campare reprezintă suprafața de campare amenajată.

Capacitatea campingului se exprimă în număr de locuri de campare și se determină prin înmulțirea cu 4 a numărului parcelelor de campare, la care se adaugă eventualele locuri de cazare în căsuțe tip camping și/sau în bungalow-uri amplasate în incinta unității.

Căsuță tip camping este un spațiu de cazare de dimensiuni reduse, realizat din lemn sau alte materiale similare, compusă, de regulă, dintr-o cameră și un mic antreu sau terasă și uneori dotată și cu grup sanitar propriu.

Distanța între două căsuțe nu poate fi mai mică de 3 m, asigurându-se totodată spațiul pentru parcarea unei mașini.

Bungalow-urile amplasate în interiorul campingului se clasifică odată cu acesta, potrivit criteriilor specifice din prezentele norme.

La dimensionarea dotărilor și a instalațiilor din camping se va avea în vedere capacitatea totală de cazare a campingului.

Cel puțin 15% din suprafața campingului trebuie să fie plantată cu arbori sau arbuști.

La campingurile de 3 și 4 stele, vegetația trebuie să fie suficient de abundentă pentru a da o umbră confortabilă și o ambianță agreabilă.

Accesul la camping trebuie să fie astfel conceput încât să prevină accidentele de circulație în momentul intrării și ieșirii vehiculelor.

La campingurile de 3 și 4 stele, căile de acces trebuie să permită circulația în ambele sensuri.

Rețeaua de alei trebuie să permită legătura dintre spațiile de campare-cazare și toate celelalte amenajări care asigură servicii (inclusiv cu terenurile pentru agrement).

Mărimea campingului, amplasamentul, stilul constructiv și coloritul diverselor construcții din cadrul acestuia nu trebuie să aducă nici un fel de prejudicii peisajului sau mediului înconjurător. Toate campingurile trebuie să aibă o împrejmuire care să nu permită accesul în camping decât prin intrările stabilite pentru turiști. Campingurile vor avea pază ziua și noaptea.

Alimentarea cu apă potabilă trebuie asigurată prin racordarea la rețeaua publică, iar în lipsa acesteia, prin realizarea de foraje proprii sau de alte lucrări de captare a unor izvoare din zonă. Nu este permisă alimentarea cu apă din fântână neacoperită din care apa se scoate cu găleata sau cu alt mijloc similar. Distanța dintre gurile de apă amplasate pe suprafața de campare nu trebuie să fie mai mare de 100 m.

Grupurile sanitare comune trebuie să fie amplasate cât mai central posibil, dar nu mai aproape de 20 m de cel mai apropiat spațiu de cazare (parcelă, căsuță sau bungalow) și nu mai departe de 100 m de cel mai îndepărtat spațiu de campare-cazare. Pardoseala la grupurile sanitare și din spațiile amenajate pentru spălatul lenjeriei și, respectiv, pentru pregătirea mesei trebuie să fie cel puțin mozaicată, cu pantă de scurgere corespunzătoare, pentru a fi ușor de întreținut.

La campingurile de 4 stele compartimentul lavoarelor și al dușurilor trebuie să fie separat de cel al cabinelor WC, iar fiecare cabină de duș va trebui să cuprindă, separat de dușul propriu-zis, un compartiment pentru dezbrăcare- îmbrăcare, echipat cu scaun, oglindă, policioară și cuier.

La toate clădirile existente ferestrele vor trebui să fie astfel construite încât să poată fi deschise pentru aerisire. De asemenea, acestea vor fi astfel realizate încât să permită montarea cu ușurință a unor plase împotriva insectelor, sau alte dotări cu funcțiuni similare la cererea turiștilor.

Turiștii cazați în căsuțe și bungalow-uri beneficiază de toate dotările și instalațiile comune din cadrul campingurilor.

Căsuțele amplasate pe terenuri care nu permit și amenajarea unor spații de campare (pentru montarea corturilor sau rulotelor) vor fi clasificate căsuțe tip camping și vor dispune de dotări și servicii identice cu căsuțele situate în campingurile de aceeași categorie.

Căsuțele tip camping amplasate pe lângă alte unități de cazare sau de alimentație publică, ca spații complementare, vor dispune de grup sanitar comun, compartimentat pe sexe, în construcție închisă cuprinzând:– un lavoar la 30 de locuri;– o cabină duș la 50 de locuri;– o cabină WC la 30 de locuri.

Satul de vacanță este un ansamblu de clădiri, de regulă vile sau bungalow- uri, amplasat într-un perimetru bine delimitat, care asigură turiștilor servicii de cazare, de alimentație și o gamă largă de prestații turistice suplimentare (agrement, sportive, culturale etc.). Amplasamentul trebuie să asigure un microclimat favorabil, ferit de surse de poluare (zgomot, noxe etc.) și de alte elemente care ar putea pune în pericol securitatea și sănătatea turiștilor. Mărimea satului de vacanță, amplasamentul, stilul constructiv și coloritul diverselor construcții din cadrul acestuia nu trebuie să aducă nici un fel de prejudicii peisajului și mediului înconjurător.

Toate satele de vacanță vor avea o împrejmuire, accesul fiind dirijat și controlat.

La unitățile de 3 stele vegetația trebuie să fie abundentă pentru a crea o ambianță agreabilă. Suprafața spațiilor verzi și a celor destinate pentru agrement și odihnă reprezintă minimum 25% din suprafața totală a satului de vacanță. Dotarea cu echipamente, mobilier, obiecte de inventar și elemente constructive și funcționale a structurilor de primire turistice din incinta satului de vacanță se realizează potrivit criteriilor specifice stabilite prin prezentele norme pentru unitățile respective, ținându-se seama de amplasamentul și de perioada de funcționare a acestora (permanente sau sezoniere).Majoritatea vilelor și a bungalow-urilor din satele de vacanță de 3 stele trebuie să fie încadrate cel puțin la această categorie.

Popasul turistic reprezintă o structură de primire turistică de capacitate redusă, formată din căsuțe și/sau bungalow-uri amplasate într-un perimetru bine delimitat, care asigură servicii de cazare și alimentație, precum și posibilități de parcare auto. Dotarea și serviciile aferente sunt identice cu ale campingurilor de aceeași categorie, cu excepția faptului că popasurile turistice nu dispun de teren de campare pentru amplasarea corturilor și/sau a rulotelor.

Spațiile de campare în gospodăriile populației sunt structuri de primire turistice constând din una sau mai multe (nu mai mult de 10) parcele de campare amplasate pe un teren bine delimitat în incinta curții sau grădinii aferente unei proprietăți din mediul urban sau rural. Mărimea parcelelor și echiparea sanitară sunt identice cu cea a campingurilor din aceeași categorie cu specificarea că, pentru capacitățile de până la 5 parcele grupul sanitar poate fi comun cu al gospodăriei respective, fiind admise totodată lavoare sau dușuri în aer liber și wc uscate, restul dotărilor și serviciilor sunt facultative.

         Criterii minime obligatorii         Campinguri  Sate de    vacanță
         stele   stele
  4  3  2  1  3  2
I. Criterii generale
1. Firmă:                                 – la intrare, din care să rezulte tipul, denumirea și categoria unității    x    x    x    x    x    x
– luminoasă  x  –  –  –  x  –
2. Panouri cu schema campingului sau a    satului de vacanță și a regulamentului de ordine interioară amplasate la loc vizibil    x    x    x    x    x    x
3. Cutie poștală la intrare  x  x  x  x  x  x
4. Amenajarea terenurilor: – cât mai planeposibil, bine nivelate, acoperite cu gazonși care să permită o drenare rapidă a     apelor rezultate din ploi     x     x     x     x     x     x
5. Drumurile carosabile de acces la spațiile de cazare, parcele de campare,   unități de alimentație etc.:
– asfaltate sau cu dale  x  x  –  –  x  –
– pietruite  –  –  x  x  –  x
6. Alei amenajate între spațiile de cazare și cele de folosință comună:
– asfaltate, cu dale sau pietruite  x  x  x  x  x  x
7. Iluminarea electrică cu intensitate:   – corespunzătoare în spațiile de cazare defolosință comună, inclusiv a parcelelor   și a căilor de acces     x     x     x     x     x     x
8. Prize pentru racordarea rulotelor la   rețeaua de alimentare cu energie electricăla … % din parcele   20   10   10    –    –    –
9. Capacitatea de cazare să fie de cel    puțin …locuri  80  60  20  12  100  70
10. Suprafața minimă a fiecărei parcele   de campare (mp)  100  80  80  80   –   –
– numărul maxim de locuri la 1.000 mp     suprafață totală (parcele + alei + spații verzi, agrement, clădiri etc.)   20   24   28   32    –    –
11. Ponderea minimă din suprafața totală aspațiilor destinate drumurilor și aleilor interioare, zonelor de liniște și recreereterenurilor de sport și agrement   25 %   20 %   15 %   10 %   25 %   15 %
12. Parcelele de campare să fie: – numero-tate, ecranate cu garduri verzi sau alte  materiale care asigură o delimitare       eficientă și estetică     x     x     x     x     –     –
13.Terenuri și/sau săli pentru sport și   agrement (tenis, minigolf, volei, fitness,piscină, inclusiv bazine pentru copii),   cel puțin un număr de … pentru fiecare  categorie      4      3      2      1      4      3
14. Grădinițe cu spații de joacă pentru   copii   x   x   x   –   x   x
15. Spații independente sau în incinta    spațiilor de cazare pentru depozitarea și închirierea echipamentelor, a materialelorsportive și de agrement     x     x     x     –     x     x
16. Spațiu pentru recepție  x  x  x  –  x  x
17. Spații pentru administrație și de     păstrare a valorilor, inclusiv a celor    predate de turiști spre păstrare    x    x    x    x    x    x
18. Hol de primire  x  –  –  –  x  x
19. Magazii pentru lenjerie și materiale  de întreținere   x   x   x   x   x   x
20. Oficiu pentru cameriste  x  x  x  x  x  x
21. Spațiu amenajat și dotat corespunzătorpentru spălatul și călcatul lenjeriei,    accesibil și de către turiști    x    x    x    x    x    x
22. Trusă cu medicamente și materiale     necesare acordării primului ajutor medical   x   x   x   x   x   x
23. Punct de prim ajutor  x  x  –  –  x  x
24. Punct farmaceutic  x  –  –  –  –  –
25. Spații comerciale pentru vânzarea     produselor alimentare, a legumelor,       fructelor și a produselor nealimentare    (cosmetice, obiecte de artizanat, timbre, efecte poștale, ziare, reviste, articole  sportive etc.)       x       x       x       x       x       x
26. Una sau mai multe unități de          alimentație   x   x   –   –   x   x
27. Racord la rețeaua publică de          canalizare sau la mijloacele proprii de   colectare și epurare    x    x    x    x    x    x
26. Pubele acoperite, lavabile, amplasate în locuri fixe adăpostite (evacuarea      zilnică a resturilor menajere)    x    x    x    x    x    x
II. Alte criterii
– Persoana care asigură conducerea opera- tivă a campingului sau satului de vacanță să îndeplinească criteriile privind pregă-tirea profesională, specifice funcției,   conform prevederilor anexei nr. 7 la      prezentele Norme metodologice – la cele cumai mult de 100 de locuri de cazare        x        x        x        x        x        x
– Personalul din recepție trebuie să fie  calificat conform prevederilor            anexei nr. 7    x    x    x    –    x    x
Servicii:
– Telefon la dispoziția turiștilor  x  x  x  x  x  x
– Acces internet la recepție  x  x  –  –  –  –
Echipamente sanitare:
Grup sanitar comun, compartimentat pe sexe, în construcție închisă,          cuprinzând:
– un lavoar la … locuri, cu oglinzi și  policioare  10  20  25  30   –   –
– o cabină de duș (închisă) la ….       persoane  10  20  25  30   –   –
– o cabină WC cu apă curentă la .. locuri 20 20 30 30  –  –
– spălătoare pentru picioare, câte unul lafiecare grup sanitar   x   x   x   x   –   –
– un lavoar și un WC special pentru copii  x  x  –  –  –  –
– un lavoar și un WC pentru persoane cu   handicap (la cele de peste 400 de locuri)   x   x   –   –   –   –
Dotarea căsuțelor tip camping:
– pat cu saltea, husă de protecție,       cearșaf de pat, pături cu cearșaf plic    și pernă înfățată    x    x    x    x    –    –
– mijloace de protecție împotriva         insectelor   x   x   x   –   –   –
– aplică în perete  x  x  x  x  –  –
– oglindă  x  x  x  x  –  –
– cuier de perete  x  x  x  x  –  –
– măsuță  x  x  x  x  –  –

Material preluat cu acordul autoarei – https://www.roxanaminzatu.ro

FreedomCamper – o nouă firmă de închirieri autorulote în București

Susține și tu proiectul independent RVTravel printr-o donație PayPal sau direct prin Revolut la nr. de telefon 0746 840 857